Dla dłużnika

Komornik sądowy apelacja warszawska Warszawa Praga Północ - dla dłużnika

Co warto wiedzieć?

Wszczęcie egzekucji zawsze następuje na wniosek wierzyciela lub właściwego organu. Jeżeli otrzymałeś zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, to oznacza, że wierzyciel złożył do komornika wniosek o jej wszczęcie. Egzekucję prowadzi się na podstawie tytułu wykonawczego (np. wyroku sądu, nakazu zapłaty, aktu notarialnego). Komornik Praga Północ nie podejmuje działań egzekucyjnych, jeżeli wcześniej nie został przedstawiony tytuł wykonawczy.

Zadaniem komornika jest doprowadzić do wykonania przez dłużnika tytułu wykonawczego. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego też komornik Warszawa wykonujący te orzeczenia jest organem władzy publicznej i działa nie tylko w imieniu wierzyciela, ale również w imieniu Państwa.

Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Nie może także wkraczać w zastrzeżoną dla sądów sferę wymiaru sprawiedliwości, czyli oceniać czy i ile jesteś winien. W sytuacji, kiedy uważasz, że nie jesteś dłużnikiem lub nie jesteś już nic winien wierzycielowi, skontaktuj się z wierzycielem oraz sądem, który wydał tytuł wykonawczy wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Jeżeli nie możesz ponieść kosztów pomocy prawnej, możesz skorzystać z punktów bezpłatnej pomocy prawnej lub wystąpić do sądu o zwolnienie od kosztów i ustanowienie dla Ciebie pełnomocnika z urzędu. Komornik nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych oraz nie może przygotować dla Ciebie pism i wniosków.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są obowiązki dłużnika

Każdy dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jak składać wyjaśnienia

Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnienia w zakresie posiadanego przez niego majątku.

Zgodnie z art. 801 kpc, gdy wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji lub uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie jest wstanie wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

Jak dokonywać wpłat do komornika

Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie oraz koszty egzekucji. Wszelkich wpłat komornikowi należy dokonywać:

 • przelewem na rachunek bankowy komornika,
 • gotówką na kwitariusz przychodowy (osobiście w kancelarii lub komornikowi podczas czynności terenowych).
 • Przy dokonaniu wpłat należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego oraz imię i nazwisko.

Numer konta bankowego: 57 1020 1026 0000 1902 0313 2370

Jakie są koszty egzekucyjne

Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik.

Zgodnie z art. 7701 prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Na koszty egzekucyjne składają się:

 • opłaty egzekucyjne
 • wydatki gotówkowe

Czy komornik może otworzyć pomieszczenia i je przeszukać

Zgodnie z art. 814 kpc gdy cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otwarcie domu oraz innych budynków i pomieszczeń dłużnika, oraz przeszuka jego rzeczy. W przypadku, gdy to nie wystarczy, komornik ma prawo przeszukać ubrania, które dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić oraz gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, jakie ma przy sobie. Gdy podczas dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zobaczy, iż dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swojemu domownikowi, czy też innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać ubrania tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.

Przeszukanie ubrania na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego Prezesa Sądu Rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez jakiegokolwiek zezwolenia, jednak czynność ta musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Sądu Rejonowego. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialnością karną zagrożone jest zgodnie z art 300- 302 kodeksu karnego:

 • zniszczenie rzeczy, do której kierowana jest egzekucja
 • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego, lub zagrożonego zajęciem
 • usuwanie składników mienia spod egzekucji
 • ukrywanie składników mienia przed egzekucją
 • zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem

Ponadto Komornik sądowy Warszawa korzysta ze szczególnej ochrony:

 • przed naruszeniem nietykalności cielesnej (art. 222 k.k.);
 • czynną napaścią (art. 223 k.k.);
 • wywieraniem wpływu na jego czynności urzędowe i zmuszaniem go do przedsięwzięcia lub zaniechania takiej czynności (art. 224 k.k.);
 • oraz przed znieważeniem (art. 226 k.k.).

Tekst podstrony oparty na fragmentach “Encyklopedii egzekucji sądowej” pod redakcją Zbigniewa Szczurka. Wydawnictwo “Currenda” Sopot 2002.

komornik sądowy z Warszawy Praga Północ - apelacja warszawska

Potrzebujesz porady Komornika z Warszawy - Praga Północ? Zapraszamy do kontaktu

Cechuje nas szacunek dla siebie i innych, rzetelność i pełna odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania.