Dla wierzycieli

Komornik skuteczny apelacja warszawska z Warszawy - dla wierzycieli

Proces wszczęcia egzekucji

Chcąc wszcząć egzekucję, należy złożyć wniosek egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy w oryginale. W przypadku, gdy wniosek o wszczęcie egzekucji składa osoba prawna, należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składających wniosek.

We wniosku egzekucyjnym konieczne jest:

  • wskazanie świadczenia, które ma być wyegzekwowane,
  • wybranie sposobu egzekucji.

Każdy wierzyciel ma prawo wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko jednemu dłużnikowi, a wniosek o wszczęcie egzekucji powinien spełnić określone warunki formalne pisma procesowego.

Niezbędne dane dłużnika we wniosku egzekucyjnym

Osoba fizyczna

NIP, Pesel, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania

Osoba prawna

NIP, Regon, KRS, siedziba osoby prawnej

Jakie informacje dołączyć do wniosku o egzekucję?

Egzekucja z ruchomości

We wniosku o egzekucję z ruchomości wierzyciel musi wskazać:

  • ruchomości, do których ma być skierowana egzekucja,
  • adres, pod którym ruchomości się znajdują.

Egzekucja z nieruchomości

We wniosku o egzekucję z nieruchomości wierzyciel musi wskazać:

  • położenie nieruchomości — adres,
  • określenie czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem,
  • nr księgi wieczystej nieruchomości.

Wskazując egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności lub rachunku bankowego dłużnika, należy dołączyć informacje dotyczące:

  • nazwy zakładu pracy dłużnika i wskazać jego pełną nazwę i adres,
  • nazwy „trzeciodłużnika” oraz wskazać jego pełną nazwę i adres – jest to podmiot, wobec którego dłużnik ma roszczenie pieniężne – wierzytelność,
  • nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika.

Dokumenty do pobrania przez wierzyciela

komornik sądowy z Warszawy Praga Północ - apelacja warszawska

Potrzebujesz porady Komornika z Warszawy - Praga Północ? Zapraszamy do kontaktu

Cechuje nas szacunek dla siebie i innych, rzetelność i pełna odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania.